شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ رولان بارت


فیلیپ تودی
طراح: پی‌یرو
مترجم: ابراهیم اسکافی
چاپ: ۱۳۹۶
۱۷۶ صفحه ۱۲۰۰۰ تومان


■ از مجموعه قدم اول

رولان بارت که او را بیشتر به عنوان منتقد ادبی می‌شناسند، در واقع نشانه‌شناسی است که حوزة این رشتة دانشگاهی را به تحلیلِ فرهنگ عمومی و لباس و مُد و سایر جنبه‌های بیرونیِ این فرهنگ تعمیم داد. رولان بارت کار خود را در چارچوب ساختارگرایی آغاز کرد و تلاش اصلی‌اش آن بود که بتواند آنچه را که جوامع «طبیعی» به‌شمار می‌آورند به نقد کشیده و نقش قراردادی و صوریِ آن را فاش سازد. این تلاش اما به سرعت دامنة توجه خود را به ادبیات گسترش داد و بر آزادیِ خواننده در قرائت متن که بارت آن را مداخله‌ای در متن به‌شمار می‌آورد که بدون آن، ادبیات به کلی فاقد عنصر رهایی‌بخش و لذت می‌شد تأکید کرد.
کتاب حاضر قدم اولی است در جهانی که با وام‌گیریِ آزادانه از مکاتبی چون مکتب اصالت وجود، مارکسیسم و فرویدیسم و البته ساختارگرایی تببین شد تا با طرح نظریة «مرگ مؤلف» که به معنایی نقد همة آن مکاتب را در بر می‌گیرد به اوج برسد.


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

نه طبقه، نه متوسط از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
فیلسوف و فقرایش از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
مغز و ذهن از مجموعه قدم اول
منطق از مجموعه قدم اول
اسلاوی ژیژگ از مجموعه قدم اول
نشانه‌شناسی از مجموعه قدم اول
مطالعات رسانه از مجموعه قدم اول
فلسفهٔ قاره‌ای از مجموعه قدم اول
سوسور از مجموعه قدم اول
سازمان افسران حزب توده ایران ۱۳۳۳-۱۳۲۳ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ساختارگرایی و پساساختارگرایی از مجموعه قدم اول
پیکار در برلین از مجموعه تاریخ معاصر ایران
زبان‌شناسی از مجموعه قدم اول
چامسکی از مجموعه قدم اول
دریدا از مجموعه قدم اول
سید محمد باقر امامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
لودويگ ويتگنشتاين از مجموعه قدم اول
لوی استروس از مجموعه قدم اول
والتر بنیامین از مجموعه قدم اول
فرهنگ‌شناسی (مطالعات فرهنگی) از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■