شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ مرزبندی قومیتی

نهادها، قدرت‌ها و شبکه‌ها


آندره اس ویمر
ترجمه: محمدرضا فدایی
چاپ: ۱۳۹۶
۳۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی

در کتاب حاضر مباحث قومیت و قوم‌گرایی از منظر چگونگی عملکردشان مورد بحث قرار گرفته‌اند. حرف اصلی نویسنده آن است که تمامی مفاهیم و مقولات، آداب و رسوم، نهادها و نمادها، ویژگی‌های زبانی و تاریخی و نژادی و جغرافیایی‌ای که برای تبیین قومیت به کار گرفته می‌شوند نمی‌توانند در عمل به تعریف جماعتی جدا از سایر جماعت‌ها بینجامند مگر آنکه بتوانند به میانجیِ ترسیم مرزهای مشخصی میان «یکی» و «دیگری» یا «دیگران» وجهی عملی بیابند. نویسندة کتاب بر این نظر است که با تکیه بر استعارة «مرز» می‌توان به جستجوی پاسخی برای این پرسش مهم برآمد که چرا قومیت، در جوامع مختلف، در موقعیت‌ها و در دوره‌های متفاوت، به میزان و صورت‌های گوناگونی رُخ نموده، اهمیت می‌یابد و بازتولید می‌شود. یا در مقابل، دستخوش دگرگونی شده، از تأثیر‌گذاری‌اش کاسته می‌شود و رو به امحاء می‌گذارد


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

دموکراسی از مجموعه قدم اول
ملت‌ها مهم‌اند از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
پان‌ترکیسم و ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
شهروندی چندفرهنگی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
جستاری پیرامون شورش شیخ عبیدالله شمدینی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آریان، به گِردِ یک درفش از مجموعه جامعه و سیاست
اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
اقلیت‌ها از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■