شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ گروه‌های قومی و مرزها

ساختارهای اجتماعی و تفاوت‌های فرهنگی


فردریک بارت
مترجم: محمدرضا فدایی
۲۳۳ ص ۲۵۰۰۰ تومان
چاپ: ۱۳۹۷


■ از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی

كتاب حاضر که حدود نیم قرن از انتشار آن می‌گذرد بنیاد قوم‌شناسی را دگرگون کرد و دیدگاه‌های مطرح‌شده در آن، ‌هم‌اکنون به جریان اصلی در مطالعات گروه‌های قومیتی تبدیل شده است. تا پیش از این، گروه‌های قومیتی تنها در چارچوب آنچه «فرهنگ‌های قومی» یا «دیرینه‌شناسی» یا نهایتاً «وضعیت نخستین» نامیده می‌شد مورد مطالعه قرار می‌گرفتند. مهم‌ترین پیش‌نهاده بارت در تقابل با این نوع نگاه یا پیشفرض آن است که گروه‌های قومیتی را باید همچون یک تشکیلات اجتماعی در نظر گرفت؛ مفروض دوم آن‌که تعلّق تشکیلاتی بر پایة شیوه استناد فردی به مقولات قومی تبیین می‌شود و بسته به موقعیت می‌تواند تغيیر کرده، تقویت یا تضعیف گردد. و نهایتاً مفروض سوم، آنکه ویژگی‌های فرهنگی فقط زمانی مبنای تعلّق به یک تشکیلات قومیتی قرار می‌گیرند که امکان دوگانه‌سازی میان «خود» و «دیگری» را میسر سازند، یا به عبارت دیگر بتوانند موضوع مرزکشی میان خود و دیگری قرار گیرند


■ در این کتاب به ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

مرزبندی قومیتی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
ملت‌ها مهم‌اند از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
پان‌ترکیسم و ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
شهروندی چندفرهنگی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
جستاری پیرامون شورش شیخ عبیدالله شمدینی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
اقلیت‌ها از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■