شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ اصلاحات ارضی در استان کردستان

۱۳۴۱-۱۳۵۳ منطق استقرار، پیامدهای اجتماعی و تبعات سیاسی


شهین رعنایی
۶۷۲ ص
۹۰۰۰۰ تومان
چاپ اول: ۱۳۹۷


■ از مجموعه جامعه و سیاست

اصلاحات ارضی در ایران که قرار بود رابطهٔ ارباب-رعیتی را در کشور ملغی سازد و زارع را به دهقانِ صاحب‌زمین و ارباب را به مالکِ اراضی کشاورزی مکانیزه تبدیل کند، هم برنامه‌ای بود برای نوسازی کشاورزی، هم پروژه‌ای برای برقراری پیوندی مستحکم میان شهر و روستا. اصلاحات ارضی در عین‌حال پروژه‌ای سیاسی بود برای برکشیدنِ ساکنان دورافتاده‌ترین روستاهای کشور در مقام اعضای یک ملت واحد که بنا بود آشکارترین نشانهٔ تجلی‌اش شخص محمدرضا پهلوی باشد در مقام شاهنشاه ایران. پس از طی سه مرحله، این مهم‌ترین برنامهٔ تمامی دوران سلطنت محمدرضاشاه، رابطهٔ ارباب-رعیتی را دچار دگرگونی ساخت اما نه، توانست مالک و زارع را در یک سطح بنشاند و نه، تولید کشاورزی را در کشور افزایش دهد؛ در مکانیزه کردن کشاورزی توفیقی نداشت و همچنین نتوانست اشتغال روستایی را بهبود بخشد. نهایتاً، به مهم‌ترین وعده‌اش یعنی زدودن فقر از چهرهٔ روستاهای کشور نیز عمل نکرد.
چنین انحرافی از اهدافِ اولیه، بدون ورود به جزئیاتِ ناظر بر منطقِ استقرار این برنامه قابل درک نیست. منطقی که در این کتاب و در مورد استان کردستان، گام به گام و روستا به روستا پیگیری و توصیف شده و همهٔ پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌اش مورد مداقّه قرار گرفته‌اند.


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

اندیشه اصلاح دین در ایران - ۲ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
اندیشه اصلاح دین در ایران - ۱ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
خاطرات مهاجرت از مجموعه تاریخ معاصر ایران
از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس از مجموعه تاریخ معاصر ایران
عملیات اورامان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وحشت در سقز از مجموعه تاریخ معاصر ایران
خاطراتی از عملیات نظامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
داشناک - خویبون از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تاریخ املاک اختصاصی رضاشاه در گرگان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
جستاری پیرامون شورش شیخ عبیدالله شمدینی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فرخی یزدی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تاریخ ماکو از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فرمان آتش در کوهستان باختر از مجموعه تاریخ معاصر ایران
کردها و فرقه دموکرات آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
کنفدراسیون از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وقایع آرارات از مجموعه تاریخ معاصر ایران
نظام‌های سلطانی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■