شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران

ایران ۱۳۸۷ - ۱۳۵۷


رکسانا بهرامی تاش، هادی صالحی اصفهانی ، مهشید کریمایی
چاپ: ۱۳۹۷
۵۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه جامعه و سیاست

اشتغال مهم‌ترین و غتی‌ترین شیوۀ حضور در فضای عمومی و مشارکت در انواع تعاملاتی است که این حضور ایجاب می کند. اشتغال نه فقط منبعی برای کسب درآمد است که میانجی داوری فرد از خود و سنجش محیط پیرامون‌اش نیز به شمار می‌رود. اشتغال، موجب خروج فرد از فضای خصوصی و خانوادگی است و قدم گذاشتن در فضاهایی که هم می‌تواند افق منفعتی و منقبتی بی‌شماری را بر وی بگشاید و هم او را در معرض آسیب‌های گوناگون قرار دهد. همین چند وجهی بودن موضوع اشتغال است که باعث می‌شود فرد و تمام نهادهایی که در سرنوشت او دخیل هستند نسبت به آن برخوردهایی پیچیده داشته باشند.
این پیچیدگی که مقالات کتاب حاضر تلاش کرده‌اند لایه‌های گوناگون آن را در فاصلۀ سال‌های ۱۳۵۷تا ۱۳۸۷ در ایران و ناظر بر موقعیت زنان مورد توجه قرار دهند، به نحو چشم‌گیری هم با مداخلۀ دولت‌ها در امر اشتغال -پدیده‌های متعلق به دوران متقدم سرمایه‌داری- و هم مداخلات بین المللی - پدیده‌ای متعلق به دوران متأخر این نظام اقتصادی- تشدید می‌شود.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

کیفیت زندگی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
انجمن‌های کارفرمایی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
هواهای نفسانی و منافع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
دوران‌های سخت در سرزمين‌های فراوانی از مجموعه جامعه و سیاست
خشونت و نظام‌های اجتماعی از مجموعه جدید
دگرگونی بزرگ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
تاچر از مجموعه قدم اول
سرمایه‌داری از مجموعه قدم اول
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
اخلاق و اقتصاد از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
کینز از مجموعه قدم اول
فساد و دولت از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
مصرف از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■