شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ انجمن‌های کارفرمایی

اندازه بنگاه‌ها و حکمرانی یک رویکرد تطبیقی-تحلیلی


فرانتس تراکسلر و گرهارد هومر
مترجم: حمیدرضا پیش‌بهار
۷۲۸ ص ۸۵۰۰۰ تومان
چاپ: ۱۳۹۷


■ از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی

کتابِ حاضر به بررسی تاریخچه، کارکرد و وظائف انجمن‌های کارفرمایی در پانزده کشور اروپایی می‌پردازد. طیف متنوعِ وظائفی
که این انجمن‌ها علاوه بر دفاع مستقیم از منافع بنگاه‌ها به‌عهده دارند، می‌تواند همراهی با دولت‌ها در حوزۀ سیاست‌گذاری
عمومی و همچنین مشارکت اجتماعی برای تقویت جامعة مدنی را شامل شود.در رویکرد تحلیلی، به عوامل تأثیرگذار بر فراز و فرود انجمن‌های کارفرمایی، نوع بنگاه‌هایی که هر یک مدعی نمایندگی‌اش هستند، تغییراتی که طی سال‌ها یافته‌اند و چالش‌هایی که با آن ها روبرو بوده‌اند اشاره می‌شود. همه مقالات از ساختار کم‌و‌بیش مشترکی برخوردارند که امکان مقایسه تطبیقی را برای خودِ خواننده میسّر ساخته و نویسندگان کتاب نیز در فصل پایانی، نتایج تطبیقی خویش را ارائه می‌دهند. علاوه بر این بررسی تاریخی، ساختارِ درونی این نهادها و تغییر و تحولات آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است: نحوة عضوگیری، نوع خدماتی که هر یک از آنها به اعضای خود ارائه می‌دهند و رقابتی که میان آنها برقرار است، مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی از این منظر هستند.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

کیفیت زندگی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
هواهای نفسانی و منافع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
دوران‌های سخت در سرزمين‌های فراوانی از مجموعه جامعه و سیاست
خشونت و نظام‌های اجتماعی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
دگرگونی بزرگ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
تاچر از مجموعه قدم اول
سرمایه‌داری از مجموعه قدم اول
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
اخلاق و اقتصاد از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
کینز از مجموعه قدم اول
مصرف از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■