■ جستجو در کتابهای شرکت شیرازه کتاب


■ همکاران

کاوه بیات

مراد ثقفی

علی معظمی جهرمی

صالح نجفی

■ مجموعه‌ها

تاریخ معاصر ایران

 

مفاهیم علوم اجتماعی

 

جامعه و سیاست

 

فلسفه و اقتصاد سیاسی

 

آسیای میانه و قفقاز

 

قدم اول

 

آزاد

■ پیوندها

فصلنامه گفتگو

 

■ علی معظمی جهرمی

مترجم کتاب‌های
کینز
والتر بنیامین
ماکیاولی
از مجموعه قدم اول